برنامه ريزی توليد

 PRODUCTION PLANNING

قبل از معرفی نرم افزار تولید بهتر است ابتدا در خصوص برنامه ریزی تولید اطلاعاتی خدمت شما عزیزان ارائه کنیم

بنابراین خواهش میکنم به مدت 5 دقیقه مطالب زیر را مطالعه نمایید

تعريف فرآيند : هر فعاليتي که منابعي را در اختيار بگيرد و آن را در جهت تبديل ورودي به خروجي مديريت نمايد فرآيند ناميده ميشود.

استاندارد ايزو 9000 ويرايش 2000

فرآيندهاي اصلي يك واحد توليدي

 • فرآيند تأمين

 • فرآيند توليد

 • فرآيند توزيع

 • فرآيند پشتيباني

 • فرآيند مديريتي

 

 

 

 

DATA DICTIONARY

 

DF1 : مواد اوليه مورد نياز.  

DF2 : اطلاعات موجودي + تأمين مواد اوليه .  

DF3 : گزارش ميزان توليد + اطلاعات در زمينه ظرفيت توليدي+ برنامه توليد. 

DF4 : تقاضاي بازار در قالب سفارش توليدي + پيش بيني تقاضا+پيشنهاددرموردبرنامه توليد.

DF5 : برنامه توليد+ نيازهاي تعميراتي+ نيازهاي نيروي انساني+ نيازهاي خدمات پشتيباني

DF6 : برنامه نگهداري و تعميرات + گرايش پويوديك + گزارشات عدم انطباق قطعات و محصول +حقوق ودستمزد

DF7 : گزارشهاي ماهيانه +داده هاواطلاعات

DF8 : دستورات مديريتي + تصميمات+سياستهاي توليدي+اصلاحيه هاي برنامه توليدي

مديريت توليد :

طبق تعريف مديريت، فرآيند تصميم گيري است که با بهره گيري از منابع محدود هدف مشخصي را دنبال میکند

 بنابراين مديريت توليد ميتواند به عنوان فرآيند تصميم گيري در زمينه مباحث توليدي در نظر گرفته شود که اجزاء آن عبارت از

هدايت با انگيزش کنترل ، سازماندهي ، برنامه ريزي ، نيروي انسانی.

دسته بندی های شرکت ها

دسته بندی اول: بر اساس نوع فعاليت .

استخراج : استخراج مواد از منابع طبيعی – به طبيعت به عنوان تنها منبع با ارزش متکی است

احداث و ساخت : شامل پالايش ، تبديل، ساختن و توليد کردن، مونتاژ و نصب است. در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 ساخت يک عامل در بوجود آوردن ارزش معرفی شد

خدمات : يعنی ايجاد مطلوبيت برای مشتری – مطلوبيت در اواخر قرن 19 توسط اقتصاد دانان رضایت مورد درخواست بشر تعريف شده است. کالای فيزيکی تحويل نمی دهند. صنعت سوم

APICS = American Production and Inventory Control Society

 

دسته بندی صنايع توليدی بر اساس نوع فعاليت

 1. صنايع پايه(استخراج و تصفيه مواد خام) سنگ آهن خام به شمش فولاد تبديل می شود
 2. صنايع تبديلی (پردازش کننده مواد) شمش فولاد به پروفيل ها، لوله ها، ظروف فلزی تبديل می شود
 3.  صنايع پتروشيمی توليدات نفتی را به مواد پلیمری تبديل می کنند
 4. صنايع ساخت و مونتاژ . مواد پليمری را به اشکال مختلف قالب گيری می کنند

 

دسته بندی صنايع توليدی بر اساس مقدار توليد

 1.  توليد کارگاهی
 2. توليد دسته ای
 3. توليد انبوهی پيوسته يا تکراری
 4.  توليد سلولی  اين طبقه بندی به هر دو گروه توليد پيوسته وتوليد قطعات گسسته مربوط می شود